Om os

Om os

Vi er SOS-Familieteam

SOS-Familieteam er en privatejet, pædagogisk konsulentvirksomhed, som tilbyder støtte/kontaktperson ordninger til udsatte børn, unge og familier. Vi har tilknyttet medarbejdere, som hver især bidrager med stor faglig viden, indenfor netop deres pædagogiske område.

Vi har kompetencer inden for:

  • Løsningsfokuseret metode Signs of Safety SOS
  • Stabilisering af familiedynamik
  • Narrativ samtaleterapi
  • Udarbejdelse af status- og observationsrapporter
  • Tværfaglige samarbejde
  • Etablering af tætte tillidsrelationer
  • Samarbejde med ressourcepersoner omkring børn og unge, som familiekonsulenter og sagsbehandlere
  • Planlægning og strukturering af vores arbejde
  • Motivationsarbejde
  • Afdækning af indsatsområder
Sofia Kinana
Sofia KinanaMedejer. Familiebehandler, misbrugskonsulent, pædagog og Signs of Safety SOS.
Jeg har mange års erfaring med helhedsorienterede løsninger til familier, børn og unge. Gennem tiden har jeg udarbejdet effektive handleplaner med rette instanser, samt fordybet mig i tætte relationer med borgere for at opnå en anerkendende, gensidig forståelse for hinanden og derved en tydeliggørelse af processer og mål i forløbet. Jeg arbejder med alle som unikke individer, som har krav på den rette støtte til bedst udbytte i livet.
Laila Bech Andersen
Laila Bech AndersenPsykologi vejleder, Adfærdsterapeut, Coach & NLP practitioner
Mine erfaringer og kompetencer er: Familiebehandling, Støtte til samvær, Støtte-kontaktperson for unge piger med selvskadende adfærd, angst og personlighedsforstyrrelser, Bostøtte og Forbyggende samtaler. Det er min erfaring, at et helhedsorienteret tværfagligt samarbejde, invitation til hjælp til selvhjælp - og ved anerkendende at møde alle i øjenhøjde, afsted kommer de bedste forudsætninger for at nå i mål.
Casper Bjerregaard Larsen
Casper Bjerregaard LarsenSocialpædagog
Min baggrund i forsvaret har lært mig at samarbejde, motivation og ansvarstagning er afgørende for positiv udvikling. Jeg arbejder med udgangspunkt i individets egne forudsætninger og kombinerer det bedste fra hhv. den autoritære og den pædagogiske verden. Det giver mig en bredere forståelse og en nuanceret refleksion på individets situation og konteksten han/hun befinder sig i.
Hatim Belga
Hatim BelgaPædagog, Signs of Safety SOS
Jeg har en nysgerrig, engageret, glad og energisk personlighed og jeg har specialiseret mig i sundhed, krop og bevægelse. Gennem mit arbejde har jeg lavet en del fysiske aktiviteter for børn og unge og familier. Jeg arbejder altid ud fra den løsningsfokuserede metode og anvender aktivt SOS' signs of safety metode.
Nina Porsager Seierøe
Nina Porsager SeierøeCand.psych., Signs of Safety SOS
Jeg arbejder som klinisk psykolog. Jeg har flerårig erfaring med arbejdet med børn og familier, hvor der kan være behov for særlig støtte efter lov om social service §52. Jeg har derfor fokus på børns trivsel, på opdragelse, forældreskab og kommunikation familiemedlemmer imellem. Derudover varetager jeg til dagligt samtaler med mennesker, som har haft stress, angst og depression inde på livet. Jeg arbejder med akutopståede kriser og sorgprocesser som ved dødsfald, sygdom, fyring, mobning, skilsmisse eller problemer i parforholdet/forældreskabet. Som psykolog er jeg direkte i min tilgang og taler i et alment sprog og forsøger at møde dig, der hvor du er. Jeg er derfor særlig opmærksom på at medvirke til, at der er plads til alle følelser og tanker, og at intet er forkert eller tabu at italesætte.
Birgitte Schütter
Birgitte SchütterSocialpædagog
Jeg har arbejdet på døgninstitutioner og på en dagbehandlingsskole de sidste 20 år. Sideløbende har jeg været støttekontaktperson for unge samt mentor for unge over 18 med autismespektrumsforstyrrelser. I mit arbejde med sårbare børn, unge og deres familie anvender jeg en løsningsfokuseret tilgang med baggrund i systemisk narrativ teori og metode.
 Malene Simonsen
Malene SimonsenSygeplejerske
Jeg har i mange år arbejdet på en behandlingsinstitution for unge mellem 12-23 med svære og alvorlige psykiatriske lidelser og har blandt andet arbejdet ud fra en miljøterapeutisk tilgang,”low arousel” metoden og mentalisering. Min tilgang er baseret på individet og den særlige og unikke sammensætning af udfordringer, ressourcer og ønsker, der udgør det enkelte menneske. Mit mål med arbejdet er først og fremmest, at den unge udvikles til: at føle sig accepteret, respekteret og betydningsfuld. At blive i stand til at bruge og videreudvikle egne evner og bedre kunne klare sig selv. At være mindst mulig angst og have størst mulig glæde. At kunne deltage i og bidrage til det fælles liv og at blive i stand til at kunne tilrettelægge eget liv.
Natasha Christiansen
Natasha ChristiansenMedejer. Familiebehandler, misbrugskonsulent og Signs of Safety SOS.
Jeg har arbejdet i et bredt omfang med familier som enhed, samt med det enkelte individ og dygtiggjort mig i etablering af en dybere forståelse for hinanden som individer såvel som familie. Min tilgang er at støtte op der hvor individet har ressourcer og se på muligheder frem for begrænsninger. Dvs. familierelationer, sport eller andre relationer og interesser. Jeg har fordybet mig i skabelse af et positivt arbejdsmiljø som er berigende og lærende for alle parter. Min tilgang er at vi alle ønsker det bedste i livet, udfordringen er at praktisere en reel handleplan og det er vores arbejde at støtte og vejlede i denne proces, samt følge intenst op og korrigere gennem tid og individuelle erfaringer.
Rasmus Tambour
Rasmus TambourFængselsbetjent
Jeg har 13 års erfaring som fængselsbetjent, hvor jeg har arbejdet med misbrugsbehandling og kognitiv adfærdsterapi, asocialisering samt udarbejdelse af ressource profiler. Med baggrund heri, har jeg arbejdet en lang årrække som støtte kontakt person. Min tilgang er målrettet og løsningsorienteret, tålmodig, vedholdende og insisterende og altid med fokus på den unges ressourcer og evner.
Susan Dahl
Susan DahlFamilieterapeut, Signs of Safety SOS
Med udgangspunkt i egne erfaringer, anerkendelse og professionelle værktøjer i mit arbejde, fokuserer jeg på at skabe positive forandringer og hjælper den enkelte til at tage ejerskab over egen livssituation. Mine erfaringer og kompetencer er bl.a: Støtte kontaktperson for børn i alderen 0 - 12 år, Familie og relations arbejde, Samværsopgaver, bostøtte, SOS-samtaler, Kontaktperson for kvinder i krise. Uddannet hos SOS-Familieteam i Løsningfokuseret metode Signs of Safety SOS.
Karsten Gadman
Karsten GadmanFamilieterapeut, Signs of Safety SOS
I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i relationen og enerkender at der er forskellige syn på tingene, samt forsøger at skabe den fælles forståelse, det kræver for at individer kan opnå deres mål i tilværelsen. Med 25 års erfaring, godt humør og positive livs syn, arbejder jeg målrettet, insisterende og med tålmodighed, på at vi sammen får belyse de små positive forandringer, der kan gøre den store forskel. Samt at have fokus på de ressourcer og evner der skal til for at blive bedste udgave af sig selv, for alle har ret til et godt liv og meningsfuldt liv. Uddannet hos SOS-Familieteam i Løsningfokuseret metode Signs of Safety SOS.
Gitte Taagaard
Gitte TaagaardLærer
Jeg arbejder med børn, unge og familier med udfordringer/særlige behov. Herunder bl.a. autisme, ADD/ADHD, aspergers, OCD, borderline, bipolar, PTSD og dysleksi. I min fritid er jeg "Natteravn" og handicaphjælper, Jeg arbejder generelt helhedsorienteret og dette i samarbejde med socialrådgivere, psykologer, børneinstitutioner, skoler og andre samarbejdspartnere. Jeg tager udgangspunkt i de ressourcer og kompetencer den enkelte har, og guider respektfuldt for at den enkelte kan øge disse.
Lars Madsen
Lars MadsenSocialpædagog, diplom i kognitiv/systemisk terapi
Jeg har mange års erfaring med kriminalitets og misbrugs truede unge, samt dobbelt diagnosticerede. Jeg arbejder ud fra en anerkendende og neuro pædagogisk tilgang, og mener at alle har retten til et værdigt og godt liv.
Lonny Kehlet
Lonny KehletPædagog
Jeg har været SFO Afdelingsleder på Hørsholm Skole de sidste 15 år og arbejdet med Signs of Safety i de seneste 2 år. Jeg har skabt et inkluderende miljø på Skolen, hvor børn med store udfordringer og diagnoser, indgår i de store sammenhænge. Min erfaring siger mig at anerkendende pædagogik, voksen til barn, og i familien, er meget positivt for den videre udvikling. Som person har jeg stor forståelse for alle mennesker som jeg møder i min hverdag og med fokus på daglige samtaler, dialog, opdragelse, kommunikation og sygdom. Det er vigtigt for mig at inddrage børn i beslutninger, så de føler ejerskab og dermed voksende selvværd.